trychologia-slask.pl
Przejdź do treści

RODO / GDPR

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Spółka Klinika Trychologii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kozielskiej 10, 40-074 Katowice. Kontakt e-mail: klinikatrychologii@gmail.com.

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • Zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 • Analizy przekazanych informacji niezbędnych w celu wykonania zabiegu w tym danych dotyczących zdrowia na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług- do czasu zakończenia świadczenia usług,
 • w celu analizy przekazanych informacji w celu wykonania zabiegu- do czasu wycofania zgody,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia świadczenia usług.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy oraz zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie firmy listownie lub pocztą elektroniczną (e-mail: klinikatrychologii@gmail.com).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne.